Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

 z dnia 1 czerwca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, położonych w Chodzieży, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1202/3 o pow.67 m2 ul. Notecka, 2990/2 o pow. 34m2 ul. Młyńska, 2227/4 o pow. 58m2 ul. Ignacego Daszyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, zabudowanymi stacjami transformatorowymi z urządzeniami elektroenergetycznymi, służącymi do przesyłu energii, stanowiącymi urządzenia przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00018842/9

 2. PO1H/00010770/7

 3. PO1H/00018885/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 1202/3

 2. 2990/2

 3. 2227/4


powierzchnia nieruchomości m2

 1. 67

 2. 34

 3. 58


opis nieruchomości

 1. Nieruchomość położona w Chodzieży przy ulicy Noteckiej, zabudowana stacją transformatorową kontenerową z urządzeniami elektroenergetycznymi służącymi do przesyłu energii , stanowiącymi urządzenie przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren piekarni (usługi) oraz administracji i zabudowy mieszkaniowej.

 2. Nieruchomość położona w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej, zabudowana stacją transformatorową murowaną z urządzeniami elektroenergetycznymi, służącymi do przesyłu energii , stanowiącymi urządzenie przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking w części utwardzony płytami betonowymi. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

 3. Nieruchomość położona w Chodzieży przy ulicy Ignacego Daszyńskiego, zabudowana stacją transformatorową murowaną z urządzeniami elektroenergetycznymi, służącymi do przesyłu energii, stanowiącymi urządzenie przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego. Otoczenie stanowi teren parkingu i tereny komunikacji utwardzone kostką brukową, zabudowa usługowa, garażowa i mieszkaniowa, tereny kolejowe.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie nieruchomości oznaczone są w planie symbolem E - teren infrastruktury technicznej- elektroenergetyki,

 

cena nieruchomości

 1. 6.000,-zł netto +23% podatku VAT 1.380,-zł=7.380,-zł brutto

 2. 3.100,-zł netto +23% podatku VAT 713,-zł=3.813,-zł brutto

 3. 5.400,-zł netto +23% podatku VAT 1.242,-zł=6.642,-zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

1 czerwca 2015 r.