OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 28 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 575/2, 575/4 i 576/1, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, położonych w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, stanowiących własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 575/2

 2. 575/4, 576/1

 3. 576/2

 4. 576/3

 5. 576/4

 6. 576/5

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 855

 2. 991

 3. 897

 4. 886

 5. 886

 6. 881

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane są w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Fronty działek przylegają do ulicy Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działki stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony i są użytkowane rolniczo. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą gruntową.

Działki nie posiadają przyłączy. W drodze sieć wodociągowa i energetyczna.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone symbolem MN1 przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

cena nieruchomości

 1. 37.600,-zł netto +23% podatku VAT 8.648,-zł=46.248,-zł brutto

 2. 43.600,-zł netto +23% podatku VAT 10.028,-zł=53.628,-zł brutto

 3. 39.500,-zł netto +23% podatku VAT 9.085,-zł=48.585,-zł brutto

 4. 39.000,-zł netto +23% podatku VAT 8.970,-zł=47.970,-zł brutto

 5. 39.000,-zł netto +23% podatku VAT 8.970,-zł=47.970,-zł brutto

 6. 38.800,-zł netto +23% podatku VAT 8.924,-zł=47.724,-zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

28 maja 2015 r.