Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 26 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na wynajem na okres do 3 lat, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00018842

2) PO1H/00007336/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 3891

2) 2871/4

powierzchnia nieruchomości m2

1) 19,60

2) 99,39

opis nieruchomości

1) garaż usytuowany w rejonie ul. Wojska Polskiego

2) lokal użytkowy ( wiata ) usytuowany przy ul. Młyńskiej 3 - budynek „A"

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowan

1) teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

2) teren istniejących obiektów użytkowych

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1) 58,80 zł netto + 23 % VAT

2) 487,01 zł netto + 23 % VAT

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1) garaż

2) na cele magazynowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

26 maja 2015 r.


I.H.