Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024413/8

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546

powierzchnia nieruchomości

    1. m2 łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, składa się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2541/5 zlokalizowanej w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działka zgodnie z ewidencją gruntów stanowi „teren innych terenów zabudowanych Bi". Działka posiada dostęp do drogi publicznej- ul. Młyńskiej. W otoczeniu działki znajdują się tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 zlokalizowanych w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działki zgodnie z ewidencją gruntów stanowią „teren gruntów ornych, łąk trwałych i wód stojących." W otoczeniu działek znajdują się ul. Władysława Jagiełły (odcinek drogi krajowej nr 11), tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, oznaczona numerem geodezyjnym 2541/5 posiada zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych", a

działki gruntowe niezabudowane, nie ogrodzone, oznaczone numerami geodezyjnymi: 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 posiadają zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych, K- teren kanalizacji, KDL- komunikacji".

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

219.250,00 zł netto

+podatek VAT 50.427,50 zł

269.677,50 zł brutto

Wadium w pieniądzu

30.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

nie dotyczy

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 07.08.2015 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414


terminie i miejscu przetargu

12 sierpnia 2015 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

30.000,00,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 07.08.2015 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 25 maja 2015 r.

R.C.