Uzyskanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

1.ZAKRESŚWIADCZONEJUSŁUGI

Wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego

 

2.WYMAGANEDOKUMENTYDOZAŁATWIENIASPRAWY

 

3.OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:


Zwolnione z opłaty skarbowej są odpisy aktu stanu cywilnego (skrócone) wydawane m. in. w sprawach: wymiany dowodu osobistego, paszportu, szkolnych, emerytalno-rentowych, zatrudnienia, alimentacyjnych.

Opłatę skarbową można uiścić:

 

4.MIEJSCEZŁOŻENIADOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Chodzieży, pocztą tradycyjną, przez platformę E-PUAP www.obywatel.gov.pl

 

5.OSOBYDOKONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

 

6.SPOSÓBITERMINZAŁATWIENIA

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

7.TRYBODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy wydania odpisu rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży.

Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

8.PODSTAWAPRAWNA

 

9.INFORMACJEDODATKOWE

Osoby uprawnione.

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego

(rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.


Trybzłożeniawnioskudrogąpocztową

Wniosek o odpis można złożyć drogą pocztową na adres USC. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku e-mailem. Można złożyć wniosek o odpis e-mailem, tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego.