Spis wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca przebywający czasowo na obszarze Chodzieży w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 05.05.2015 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania, wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym głosowaniem - może złożyć w urzędzie taki wniosek - najpóźniej do 19 maja 2015r.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach i w domu pomocy społecznej w Chodzieży (tj. w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży, Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Chodzieży oraz w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży) zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla odrębnych obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w tych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do tych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.


ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na wniosek złożony pisemnie, telefaksem lub elektronicznie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 08.05.2015 r. (w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży).

Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu 10 maja br. i ponownego głosowania w dniu 24 maja br.

Jeżeli wyborca będzie zmieniał miejsce pobytu po 10 maja a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie na II turę głosowania po złożeniu stosownego wniosku nie później niż do 22 maja br.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwy udział w głosowaniu.


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 20.04.2015r. do 04.05.2015r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, parter, stanowisko ds. ewidencji ludności tel. 0672827171w.212

Godziny pracy biura ewidencji ludności:

w poniedziałki od 8:00 - 16:00

we wtorki, środy, czwartki od 7:00 - 15:30

w piątki od 7:30 - 14:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się natychmiast po złożeniu wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Wniosek o dopisanie do spisu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców.