Rejestr wyborców

REJESTR WYBORCÓW

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze miasta Chodzież, którym przysługuje prawo wybierania.

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach i referendach.

Rejestr wyborców dzieli się na część A i B

Część A obejmuje obywateli polskich , zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały ( wpisani z urzędu) oraz osoby wpisane na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim , po spełnieniu niezbędnych warunków.

Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie Chodzieży, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach Rady Miejskiej w Chodzieży.

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW ( część A)

Wyborca stale zamieszkały bez zameldowania na pobyt stały na terenie Chodzieży lub wyborca nigdzie niezamieszkały ale stale przebywający na terenie miasta lub wyborca stale zamieszkały na obszarze miasta pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze Chodzieży na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Miejskiego zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok.

Do wniosku należy dołączyć:


UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miejskim w Chodzieży najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, parter, stanowisko ds. ewidencji ludności tel. 0672827171w.212

Godziny pracy biura ewidencji ludności:

w poniedziałki od 8:00 - 16:00

we wtorki, środy, czwartki od 7:00 - 15:30

w piątki od 7:30 - 14:00

Opłaty:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje Burmistrz Miasta Chodzieży, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do burmistrza miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

Dodatkowe informacje ułatwiające załatwienie sprawy.

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie miasta Chodzieży, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Chodzieżą można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców- stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkiwania na terenie miasta Chodzieży może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Wzory wniosków o dopisanie do rejestru, wniosku o udostępnienie rejestru w załączeniu, pisemna deklaracja.