Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 19 marca 2015 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014.1118) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejsjkiej w Chodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie pomocy społecznej; w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; w zakresie działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.


§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji