Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

z dnia 6 marca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieżypodaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 9 oraz Wojska Polskiego 24, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

  1. PO1H/00017899/6

  2. PO1H/00017979/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

  1. 1616/2

  2. 2365/5

powierzchnia nieruchomości m2

  1. 536

  2. 514

opis nieruchomości

  1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,64m2,położony w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 9/1. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.17,71m2

  1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,89m2,położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 24c/4. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.3,76m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej, przewidzianej do zachowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1)102.000,00,-zł (w tym: cena lokalu 99.671,74,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 2.328,26,-zł)

2)115.500,00,-zł (w tym: cena lokalu 114.477,88,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.022,12,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

6 marca 2015 r.