Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, dotyczących Strefy Płatnego Parkowania

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 BURMISTRZ MIASTA z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, dotyczących Strefy Płatnego Parkowania

Na podstawie Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz uchwały nr L/437/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1 października 2014 r., poz. 5023), w związku z art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1.  Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży w okresie od 16 do 28 lutego 2015 roku w formie ich ankietyzacji.
2.  Przedmiotem konsultacji są proponowane zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
§ 2.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie od dnia 9 lutego 2015 roku.
§ 3.  1.  Ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz udostępniana będzie w punktach handlowych w rejonie pl. Rynek oraz w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
2.  Ankieta będzie ważna, jeżeli zostanie prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.
§ 4.  W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuję Zespół ds. Konsultacji, w składzie:
1.  Przewodniczący - Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży - Piotr Witkowski,
2.  Członek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Zbigniew Bielecki,
3.  Członek - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Szymon Zychla.
§ 5.  Wynik konsultacji ogłoszony zostanie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.