Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Chodzieży


Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki twartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone  art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejsjkiej w Chodzieży w zakresie ziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wypoczynku dzieci młodzieży.


§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji