OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 18/5, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023909/5Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2235/1


powierzchnia nieruchomości m2

830

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,40m2, położony w Chodzieży przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18/5. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnicę o pow. 1,79m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 6,74 m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

cena nieruchomości

88.433,33zł (w tym: cena lokalu 69.173,81zł cena udziału w prawie własności 19.259,52zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

28 stycznia 2015 r.