WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00022697/8,

PO1H/00034015/1,PO1H/00010075/5,

PO1H/00025391/4,   

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   359

2)   1575/4

3)   495/1, 495/2

4)   3050/9

5)   2568

6)   2466

7)   1465

8)   996

9)   341/3

10) 2276

11) 435/1

12) 3584/2

13) 2466

14) 2911

15) 3369

16) 3369

17) 3369

18) 3369

19) 1175

20) 1781/7

21) 495/5

22) 2597

23) 1461/1

24) 2092

25) 616

26) 616

27) 2735/2

28) 1585/2, 1586/2, 1587/2, 1589/2, 1590,

      1584, 1595, 1594, 1593, 1592

29)4040

30)597/7, 597/9, 597/10, 597/11, 597/13,

     597/14, 597/15

31)634

32)635/1

powierzchnia nieruchomości m2

1)   465

2)   600

3)   303

4)   834

5)   414

6)   40

7)   667

8)   183

9)   120

10) 65

11) 105

12) 300

13) 45

14) 5400

15) 84

16) 95

17) 210

18) 8

19) 628

20) 501

21) 357

22) 148

23) 908

24) 100

25) 350

26) 375

27) 5276 

28) 23.310

29) 78

30) 23.310

31)920

32)1013

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

  Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

30 grudnia  2014 r.