WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00026882/0,

PO1H/00024322/3,PO1H/00030979/8,

PO1H/00024947/0, PO1H/00022790/0,   

PO1H/00026961/8,PO1H/00027892/0,      PO1H/00024948/7,  

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   2313

2)   1624/2 (grunt nr 1)

3)   1101

4)   1624/2 (grunt nr 2)

5)   1680/2

6)   2849

7)   1490/3

8)   1827/48(grunt nr 1)

9)   1827/48(grunt nr 2)

10) 1613/11

11)  1613/11

12)  1613/11

13)  1624/2 (grunt nr 3)

14)  2366/3

15)  1613/11

16)  1613/11

17)  342/6

18)  342/6

19)  4086/13

20)  4232/4

21)  1827/45

22)  1827/48

23)  2871/4

powierzchnia nieruchomości m2

1)   72

2)   21

3)   8

4)   21

5)   30

6)   20

7)   22,44

8)   21

9)   21

10) 15,05

11)  15,14

12)  16,60

13)  21

14)  16,50

15)  15

16)  14,20

17)  20

18)  280

19)  24,40

20)  11

21)  20

22)  20

23)  18

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże , na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowania materiałów budowlanych

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

 

 

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu  będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

30 grudnia 2014 r.