Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 2 stycznia 2015 r.
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży
Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku
2015 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
 
1) Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2014 wraz
z uwzględnieniem przeznaczonych środków.
 
  
 
2) W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na
podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie
socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają
realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
3) Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź
wsparcia wykonania zadania.
4) Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach
informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku
publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 29 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania,
d) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach
dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane
w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach
zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami
– umowami, fakturami, itp.),
e) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji,
f) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
5) Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania,
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2015 r, w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.
6) Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym
zamieścić we wniosku.
7) Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).
Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf
8) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty
i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego
dokumentu niż odpis z KRS,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014, bądź 2013
d) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,
e) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,
f) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad, 
g) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).

9) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych będzie skutkować wezwaniem do uzupełnienia wniosku w terminie do czasu zebrania komisji i opiniującej wnioski pod względem merytorycznym, który będzie podany w wezwaniu. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów. 

10) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

11) Kryteria wyboru oferty:
a) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
b) wartość merytoryczną projektu,
c) całkowity koszt realizacji projektu,
d) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
d) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży, 
e) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
g) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
h) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
i) wysokość wkładu osobowego oferenta,
j) ilość beneficjentów,
k) okres realizacji zadania,
l) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
ł) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
m) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
12) Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do
postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik
wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod
adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl
w zakładce „Pożytek publiczny”.
13) Termin wyboru oferty:
a) 26 stycznia 2015 r. - ocena formalna
b) 28 stycznia 2014 r. ocena merytoryczna
14) Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 22 stycznia
2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale
„Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
15) Warunki realizacji zadania publicznego.
a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań
publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony.
Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku
warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru
określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.