Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r.

Chodzież: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r.
Numer ogłoszenia: 417988 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Utrzymanie terenów zielonych w mieście Chodzieży na powierzchni 108 648,00 m2 obejmuje ( wykaz terenów zielonych stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy, punkt I,II,III,IV: 1) Utrzymanie czystości na terenach zielonych-zamiatanie ciągów spacerowych i opróżnianie koszy, 2) Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnienie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy, 3) Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów, 4) Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych, 5) Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów. 2. Utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w mieście Chodzieży na powierzchni 28 320,00 m2 według wykazu jak w załączniku nr 1 do projektu umowy punkt V: 1) Utrzymanie czystości - zamiatanie ciągów pieszych i powierzchni jezdni oraz opróżnianie koszy, 2) Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnianie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy,3) Bieżące formatowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów, 4) Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych, 5) Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów. 3. W okresie zimowym: 1) Odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi w ciągach spacerowych na terenach zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów określonych w par. 1 ust. 2 i 3 projektu umowy, 2) Bieżące opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenów zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w należytym porządku, 3) Przegląd drzewostanu na terenie całego miasta: usuwanie suchych drzew, obcinanie obumarłych gałęzi i konarów oraz odrośli drzew, 4) Wykonanie dekoracji przedświątecznej na terenie miasta Chodzieży przy użyciu materiałów Zamawiającego, 5) Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 godziny od zgłoszenia usunąć zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych, 6) W okresie zimowym za utrzymanie ciągów spacerowych w stanie bezpiecznym dla ich użytkowników odpowiedzialny jest Wykonawca. 4. Pozostałe prace różne objęte ryczałtem ( według wykazu jak w załączniku nr 1 do projektu umowy punkt VI): 1) obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych, 2) montaż nowych ławek parkowych, 3) renowacja ławek parkowych, 4) renowacja koszy ulicznych, 5) utrzymanie czystości na obiektach kultu pamięci narodowej, 6) jednokrotne koszenie innych terenów zielonych ( pobocza, skarpy, itp.), 7) koszenie skarp przy drodze nr 11, 8) oczyszczanie przy krawężniku jezdni drogi nr 11, 9) oczyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej na drodze nr 11. 5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą według stawek robocizny i sprzętu wynikających ze złożonej oferty. 6. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8, 77.30.00.00-3, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży. 3. Kserokopia podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych na wysypisko śmieci.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych:1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania, w przypadku: a) zmiany wysokości podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie