OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 2 grudnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonych w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonych numerami geodezyjnymi 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4385m², stanowiących własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

  1. PO1H/00024413/8

  2. PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

  1. 2541/5

  2. 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546,

powierzchnia nieruchomości m2

1. 808

2. 3577 łącznie

opis nieruchomości

  1. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowi „teren innych terenów zabudowanych Bi". Działka posiada dostęp do drogi publicznej- ul. Młyńskiej. W otoczeniu działki znajdują się tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa.

  2. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowią „teren gruntów ornych, łąk trwałych i wód stojących." W otoczeniu działek znajdują się ul. Władysława Jagiełły (odcinek drogi krajowej nr 11), tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

  1. Działka gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, posiada zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych",

  2. Działki gruntowe niezabudowane, nie ogrodzone, posiadają zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych, K- teren kanalizacji, KDL- komunikacji".

 

 

cena nieruchomości

355.330,00 zł netto

+podatek VAT 81.725,90 zł

437.055,90 zł brutto

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

2 grudnia 2014 r.