Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 OGŁOSZENIE

z dnia 10 listopada 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości, położonej w Chodzieży, przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 1182, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele zlokalizowania tablicy informacyjnej o pow. 5m2.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1182

powierzchnia nieruchomości m2

5

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.33U stanowi teren zabudowy usługowej.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

25,00 zł+ 23% VAT 5,75 zł

30,75 zł brutto rocznie

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna z góry za każdy rok dzierżawy do 31 marca każdego roku, za pierwszy rok dzierżawy przed podpisaniem umowy dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę może być aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę w celu lokalizacji tablicy informacyjnej o pow. 6 m2

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

10 listopada 2014 r.