Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 OGŁOSZENIE

z dnia 24 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/11 część o pow. 763 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze, ogrodnicze na okres do 3 lat.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3008/11

powierzchnia nieruchomości m2

763 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy Topolowej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem M

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

53,41 zł + podatek VAT12,28 zł

65,69 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze, ogrodnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

24 października 2014 r.