Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

z dnia 23 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Zwycięstwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1454 o pow. 2627 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele składowania materiałów budowlanych.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022611/2


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1454

powierzchnia nieruchomości m2

2627

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Tr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6.54UH przewidziany jest dla realizacji targowiska miejskiego.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

349,05 zł+ 23% VAT 90,63 zł

439,68 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę w celu składowania materiałów budowlanych

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

23 października 2014 r.