Zarządzenie Nr 145/2014

Zarządzenie Nr 145/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 42 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202) i § 28 ust. 9 Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży (Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 stycznia 2013 r., ze zm.: Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 grudnia 2013r., Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 maja 2014r., Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 17 lipca 2014r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam dzień 24 grudnia 2014r. (środa) jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w zamian za dzień 1 listopada br. (sobota).

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.