Ogłoszenie o przetargu na budowę oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży

Chodzież: Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży

Numer ogłoszenia: 284046 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oświetlenie drogowe ulicy: Staffa, Makuszyńskiego, Tetmajera, Norwida, Broniewskiego i Gałczyńskiego stanowi 36 latarń o słupach stalowych ocynkowanych cylindrycznych S-70 zamontowanych na fundamentach betonowych typu F100/200 z oprawami sodowymi typu SGS 104 SON-T 100W. 2. Szafka oświetleniowa SO ustawiona przy złączu kablowo-pomiarowym ZKP-10. W szafce zamontowana aparatura do zabezpieczenia i sterowania oświetleniem. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy pomocniczo dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. 4. Szczegółowy zakres prac dotyczący budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży został określony w niżej podanej dokumentacji: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, b) Oświetlenie drogowe - Projekt budowlany i wykonawczy, c) Kosztorys ofertowy, d) Rys. E1_1 do Rys E1_2 - Plan oświetlenia ulic, e) Rys.E2 - Schemat ideowy oświetlenia drogowego. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczone materiały powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania. Wykonawca winien dołożyć należytej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej www.chodziez.pl w BIP..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł, (słownie czterytysiącezłotych, 00 100). 2. Forma wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm). Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a w szczególności w przypadkach wystąpienia okoliczności opisanych w pkt.4. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 4. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólne ( np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie