OGŁOSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE

OGŁOSZENIE

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2191 (część) o pow. 18,00m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele garażowe, na okres do 3 lat. 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2191 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

18,00 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym usługowej, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8.1.4M

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

18,00 zł + podatek VAT

22,14 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele lokalizacji garażu typu „blaszak"

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

18 sierpnia 2014 r.