Sprawozdania za II kwartał 2014r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

  1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały

  2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały

  3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały

  4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały

  5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały

  6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały

  7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały

  8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały