ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 28.07.2014r.

 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.),   informuję, że ogłoszony w dniu 18.07.2014r. przetarg nieograniczony na „Zakup urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D w Sali „40. reżyserów" kina Noteć w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 28.07.2014r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy CINE PROJECT POLSKA Sp. Z o.o., ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów.


Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyła również firma ARTTECH CINEMA SP. Z o.o., ul. Przy Agorze 28/79, 01-930 Warszawa. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 87,20 punktów.


Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Otrzymują:

 

  1. CINE PROJECT POLSKA Sp. Z o.o.

ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań

  1. ARTTECH CINEMA SP. Z o.o.

ul. Przy Agorze 28/79, 01-930 Warszawa

  1. a/a