Ogłoszenie o przetargu: Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych oraz obiektów małej architektury w rejonie Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży

Chodzież: Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych oraz obiektów małej architektury w rejonie Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży


Numer ogłoszenia: 247132 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych oraz obiektów małej architektury w rejonie Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie: 1 Gospodarka drzewostanem a) wycinka starych drzew i karczowanie pni-31 szt b) przesadzanie krzewów- 68 m2 c) wycinka krzewów -12m2 d) korekta koron drzew istniejących - 8 szt.2 Roboty ziemne-warstwy humusu pod trawniki, rabaty z krzewami i bylinami - 649 m3 3 Nasadzenia a) sadzenie drzew-12 szt b) wykonanie trawników-1652 m2 c) obsadzanie kwietników ( barwinek)-527 szt d) obsadzanie kwietników ( tawuła nippońska i japońska) -1303 szt e) obsadzanie kwietników (dereń biały)-34 szt f) sadzenie krzewów przesadzonych-68 szt g) sadzenie krzewów iglastych-189 szt h) obsadzanie kwietników trawami ozdobnymi-343 szt. i) obsadzanie kwietników bylinami (liliowiec)-73 m2 j) obsadzanie kwietników bylinami ( podagrycznik)-180 m2 k) mulczowanie rabat korą - 1213 m2 l) regeneracja trawnika - 3000 m2 m) zakładanie ekobordów na granicy rabat - 310 m 4 Likwidacja stawu, w tym ułożenie warstwy piasku i pospółki - 455 m3 oraz wyłożenie dna stawu kamieniem polnym-125 m2 5 Mała architektura a) montaż łąwek parkowych-35 szt b) montaż koszy ulicznych-11 szt c) dostawa i montaż fontanny o śr. 6 m prefabrykowana - 1 kpl Szczegółowy zakres prac dotyczący zagospodarowania i urządzenia terenów zielonych oraz małej architektury w Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży został określony w niżej określonej dokumentacji a) Specyfikacja techniczna, w tym - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zieleń, - wymagania ogólne dotyczące zieleni, - gospodarka drzewostanem, - roboty ziemne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, - zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania prac b) Tom I Inwentaryzacja zieleni, w tym - inwentaryzacja i wycinka zieleni - mapka, - inwentaryzacja zieleni wraz z załącznikami do wniosku na likwidację c) Tom II Projekt zieleni d) Tom III Kosztorys ofertowy, który należy dołączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ 6 Przedmiotem zamówienia jest realizacja Etapu I nasadzeń ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym. Zamawiający nie będzie realizował Etapu II.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.11.27.11-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2014 godzina 09:15, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie