OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 z dnia 15 lipca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2191 (część) o pow. 16,50m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele garażowe, na okres do 3 lat.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE NA OKRES DO 3 LAT

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2191 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

 16,50 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym usługowej, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8.1.4M

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

16,50 zł  + podatek VAT

20,30 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele lokalizacji garażu typu „blaszak"

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

15 lipca 2014  r.