OGŁOSZENIE

 

Chodzież, dnia 10 lipca 2014 r.

 AGT.6721.1.2012

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/216/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej, w dniach od 25 lipca 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości położonych między obwodnicą drogową relacji Poznań-Koszalin, ulicą Buszczaka, ograniczającą obszar od strony wschodniej oraz ulicą Młyńską, ograniczającą tę lokalizację od zachodu. Północno-wschodnia część obszaru to pozostałości po dawnej fabryce porcelitu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2014 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

Ponowne wyłożenie planu jest skutkiem wprowadzonych zmian do projektu planu miejscowego, wynikających z rozpatrzenia uwag.
Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.