Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 4093/2 o pow. 652 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 7 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 4093/2 o pow. 652 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiła 1 osoba, działająca w imieniu swoim i swojej żony, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 12.000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 brutto). Cena nie zawiera podatku VAT.


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego ograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 4093/2 zostali Państwo Beata i Wiesław Gramowscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 12.120,00zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 19 maja 2014 r.