GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Chodzieży lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet.

Pełnomocnictwa udziela się przed urzędnikiem upoważnionym przez Burmistrza.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy złożony do 15 maja 2014 r.

Wniosek składa się w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Chodzieży, parter, pokój nr 209, tel. 0672827171. Powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

Załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa