GLOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Jeżeli zdecyduje, że konieczne jest głosowanie w innym lokalu, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców do dnia 12 maja 2014 roku w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Chodzieży, parter, pokój nr 209, tel. 0672827171.

Załącznik-wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Obwód Nr 2- Miejskie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13

Obwód Nr 5- I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary, ul. Stefana Żeromskiego 11