Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

4093/2

powierzchnia nieruchomości

652 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego. Działka stanowi teren niezabudowany i nieogrodzony. Przez jej teren przebiega ciąg pieszy o szerokości 3,0 m, powierzchnia ciągu P=135 m2.

Przez jej teren przebiegają również:

  1. Sieć kanalizacji sanitarnej ks 200, powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=90m2

  2. Sieć kanalizacji sanitarnej ks 100, powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=84 m2

  3. Sieć gazowa g63 , powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=34m2

  4. Sieć telekomunikacyjna powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=42m2

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni ziemnej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, posiada zapis : „Z - tereny zieleni naturalnej".

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

12.000,00 netto

Cena nie zawiera podatku VAT

Wadium w pieniądzu

1.800,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4091, 4092, 4097/1 i 4097/2.

obciążeniach i zobowiązaniach

Sprzedaż nastąpi wraz z ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz MWiK sp. z o.o. oraz ich następców prawnych, polegającej na prawie korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie działki, a w szczególności w celu prowadzenia prac konserwatorskich, usuwania awarii lub wymiany zużytych elementów z udziałem niezbędnego sprzętu, materiałów i fachowej kadry technicznej.

 

 

 

Sprzedaż nastąpi wraz z ustanowieniem nieodpłatnego użytkowania gruntu na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży w celu zapewnienia przejścia dla mieszkańców.

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 30.04.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414


terminie i miejscu przetargu

7 maja 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

1.800,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 30.04.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 24 marca 2014 r.

R.C.