KOMUNIKAT

KOMUNIKATW związku z wystąpieniem Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 28 stycznia 2014 r., o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie ochrony ich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, według obowiązujących przepisów prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.

UWAGA przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw". Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy na terenie całego kraju, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym. Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancję bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.