WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE

z dnia 17 marca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 13 oraz Franciszka Buszczaka 1, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00028180/3

2) PO1H/00019853/6

3) PO1H/00019853/6


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

  1. 2410/2

  2. 2602/9

  3. 2602/9


powierzchnia nieruchomości m2

1)1048

2) 815

3) 815


opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 74,51m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 13/3.

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,49m2, położony w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 1/1.

3) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,97m2, położony w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 1/2.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

  1. 102.366,67zł (w tym: cena lokalu 85.252,07zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 17.114,59zł)

  2. 100.033,33zł (w tym: cena lokalu 76.611,46zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 23.421,88zł)

  3. 100.633,33zł (w tym: cena lokalu 76.887,09zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 23.746,24zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

17 marca 2014r.