WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 609

2) 360

3) 2911

4) 342/6 i 3928

5) 2911

6) 2941/1

7) 2941/2 i 2941/3

8) 4457/4

9) 1575/4

10) 435/1

11) 2109/6

12) 1575/4

13) 2911 i 2913

14) 3584/2

15) 435/1

16) 2822

17) 3050/22

18) 3650

19) 3050/22

20) 2276

21) 1559

22) 1207/16

23) 1781/9

24) 1781/10

25) 1577

26) 2849

27) 495/4

28) 495/6

29)597/12

30)634

31)1859

32)1200/8 i 1200/10

33)1725/1 i 1726/1

34)3491

35)593

36)1581 i 1582

37)2753/2, 2754/2, 2755/3, 2756/2, 2757

38)575 i 576

39)611

powierzchnia nieruchomości m2

1) 188

2) 465

3) 600

4) 526

5) 500

6) 281

7) 354

8) 378

9) 220

10) 225

11) 53

12) 280

13) 770

14) 294

15) 117

16) 2064

17) 1386

18) 248

19) 1155

20) 206

21) 640

22) 40

23) 665

24) 399

25) 1537

26) 158

27) 239

28) 476

29) 2651

30) 2549

31)346

32)317

33)194

34)316

35)2155

36)1131

37)5094

38)36.825

39)347

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

4 marca 2014r.