WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 1827/48

2) 1827/45 (grunt nr 1)

3) 1827/45 (grunt nr2)

4) 1759/2

5) 2299/5

6) 1035

7) 2313

8) 3214

9) 2597

10) 4159

11) 1200/7

powierzchnia nieruchomości m2

1) 21

2) 20

3) 20

4) 20

5) 10

6) 10

7) 72

8) 20

9) 326

10) 150

11) 363

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże , na cele usług i handli, parkingowe i manewrowe oraz składowania materiałów budowlanych

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczywysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

4 marca 2014r.