Zawiadomienie ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2014

Zawiadomienie ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2014 - projekt uchwały


ZAWIADOMIENIE  BURMISTRZA  MIASTA  CHODZIEŻY z dnia 7 marca 2014 r.


    Na podstawie art. 34 a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z póź.zmianami) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 10 marca 2014 r. do
31 marca 2014 r projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2014.

Zawiadomienie umieszcza się :
a) w siedzibie Urządu Miejskiego w Chodzieży (tablica ogłoszeń na parterze),
b) na tablicy ogłoszeń Urządu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 -
  - tablica przed budynkiem,
c) na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.chodziez.pl./,bip,
d) na terenie planowanego kąpieliska.

    Uwagi do projektu uchwały należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu na piśmie lub na adres musolf.mariusz@chodziez.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 31 marca 2014 r.Załacznik:
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2014 wraz z załacznikiem graficznym do uchwały.
M. Mu.