WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3493/2

powierzchnia nieruchomości m2

1106

opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość oznaczona symbolem „Z" stanowi teren zieleni naturalnej, izolacyjnej częściowo urządzonej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

33,18 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele rolnicze