Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza po dwóch bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniu  26.09.2013 r. oraz 27.11.2013 r.  Rokowania

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKOWAŃ

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

3008/8

powierzchnia nieruchomości

1014 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Topolowa/ Sikorskiego. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową. Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

101.106,00 brutto

(82.200,00 zł netto + podatek VAT 18.906,00 zł)

Zaliczka w pieniądzu

10.000,00

 

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami rokowań

do dnia 04.04.2014 r. w Wydziale Architektury  i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

 

terminie i miejscu rokowań

10 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

w celu wzięcia udziału w rokowaniach należy złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, do dnia 04.04.2014 r.

 

wysokości wadium, zaliczki, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 04.04.2014 roku. Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

 

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek zaliczki - zaliczka nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania rokowań

Organizator rokowań zastrzega sobie zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Chodzież, dnia 20 luty 2014 r.

 

Pouczenie:

 

§ 26. 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 6, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)  datę sporządzenia zgłoszenia;

3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5.

 

 

R.C.