Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018137/4

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2243/2

powierzchnia nieruchomości m2

383

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny n 8 zlokalizowany na III piętrze w budynku wielorodzinnym, położonym w Chodzieży przy ulicy Słowackiego 4b. Budynek wybudowany w końcu lat 70-tych w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,99 m2 . Lokal wyposażony w pełen węzeł instalacji technicznych. Ogrzewanie lokalu z kotłowni lokalnej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,10 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1/30.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

120.800,00 brutto

(w tym cena lokalu 119.894,- zł

cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 906,- zł)

Wadium w pieniądzu

10.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Oplata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

Oddanie udziału do gruntu w nieruchomości w użytkowanie wieczyste

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość jest obciążona prawem najmu lokalu

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 24.03.2014 r. w Wydziale Architektury  i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

28 marca 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

 

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 24.03.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 Chodzież, dnia 17 lutego 2014 r.

R.C.