Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza po bezskutecznym przetargu przeprowadzonym w dniu 3.10.2013 r. II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00029008/1

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

 761

powierzchnia nieruchomości

 1240 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, nieutwardzoną. Działka nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych oraz zieleni.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

Cena wywoławcza nieruchomości

32.240,00 netto

(cena nie zawiera podatku VAT)

Wadium w pieniądzu

5.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 25.03.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

1 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

 godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

5.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 25.03.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 Chodzież, dnia 20 luty 2014 r.

R.C.