Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 19 lutego 2014 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji