OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

  1. 3539/1

  2. 3539/2

powierzchnia nieruchomości

  1. 3005 m2

  2. 3675 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i Franciszka Buszczaka . Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową, utwardzoną. Działki porośnięte są drzewami (sosna, brzoza, buk, klon, topola). Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona na cele:

 

1) Działka gruntowa, niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 3539/1 stanowi teren lasu.

2) Działka gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 3539/2 stanowi teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej, związanej z obsługą ruchu turystycznego w szczególności usług zakwaterowania.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości (obu działek łącznie)

250.000,00 brutto

(w tym podatek VAT od działki 3539/2 wynosi 24.745,70 zł)

Wadium w pieniądzu

20.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 21.03.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

27 marca 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

20.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 21.03.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 12 lutego 2014 r.

R.C.