Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 30 stycznia 2014 r.
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży
 
Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji