Ogłoszenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT W CELU URZĄDZENIA 4 MIEJSC POSTOJOWYCH


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00026961/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4188

powierzchnia nieruchomości m2

A) 12,50 m 2

B) 12,50 m 2

C) 12,50 m2

D) 12,50 m2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy za miejsce

  1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto

  1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto

  1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto

  1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto


terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę 4 miejsc postojowych

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

20 stycznia 2014r.

 

Załączniki: