Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 23 stycznia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Garncarskiej 3/5 i Jagiellońskiej 20/8, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00027427/0

 2. PO1H/00019146/7
Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 2494

 2. 2211


powierzchnia nieruchomości m2

 1. 198

 2. 744

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,10m2, położony w Chodzieży przy ul. Garncarskiej 3/5.

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,56m2, położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 20/8.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 59.500,00zł (w tym: cena lokalu 55.962,16zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 3.537,84zł)

 2. 72.600,00zł (w tym: cena lokalu 67.096,79zł cena udziału w prawie własności 5.503,21zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 1. I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 1. Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

 1. opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

2) Nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

 1. opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 2. Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 1. oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste

 2. Nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

23 stycznia 2014r.