Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 4, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023079/7
Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2468


powierzchnia nieruchomości m2

1377

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,55m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4B/11.

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,51m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4C/17.

3) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,52m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4C/23.

4) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,23m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4C/22.

5) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,52m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4A/5.

6) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,56m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4A/6.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

  1. 158.000,00zł (w tym: cena lokalu 152.935,90zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.064,10zł)

  2. 149.000,00zł (w tym: cena lokalu 143.931,97zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.068,03zł)

  3. 124.000,00zł (w tym: cena lokalu 118.409,84zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.590,16zł)

  4. 130.000,00zł (w tym: cena lokalu 126.445,31zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 3.554,69zł)

  5. 162.000,00zł (w tym: cena lokalu 156.937,50zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.062,50zł)

  6. 160.000,00zł (w tym: cena lokalu 154.936,71zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.063,29zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

22 stycznia 2014r.