WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES  DO 3 LAT

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00029148/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1809/16

powierzchnia nieruchomości m2

253,76

opis nieruchomości

Lokal użytkowy usytuowany                 w budynku przy ul. Łąkowej 2                 ( do remontu )

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności niezarobkowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

0,45 zł netto za 1 m2 plus należny podatek VAT

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 stycznia 2014r.

     

 

I.H.