Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014
Burmistrz Miasta
z dnia 7 stycznia 2014 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi
zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej,
w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1) Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2013 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

2) W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają
realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
3) Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź
wsparcia wykonania zadania.
4) Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach
informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa
o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 30 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2014 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź
wsparcia zadania,
d) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach
dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane
w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach
zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami
- umowami, fakturami, itp.),
e) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji,
f) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
g) w przypadku prowadzenia świetlicy środowiskowej beneficjentami ostatecznymi zadania są dzieci
i młodzież z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- uczestnikom zajęć w świetlicy wykonawca zapewni wyżywienie w postaci co najmniej dwóch posiłków,
- świetlica będzie realizować działania w zakresie wspomagania socjalizacji uczęszczających do niej dzieci
i młodzieży, zajęcia o charakterze pomocy w nauce, ogólnodydaktyczne, ruchowe oraz związane
z rozwojem zainteresowań uczęszczających do niej dzieci i młodzieży.
5) Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania,
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2014 r, w sekretariacie Urzędu
Miejskiego
w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.
6) Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację
o tym zamieścić we wniosku.
7) Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadaniapublicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).
Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf
8) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty
i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego
dokumentu niż odpis z KRS,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013 bądź 2012,
d) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki
publiczne,
e) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak
i we wszystkich załącznikach,
f) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
g) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).
9) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne,
złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać
rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
10) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu
ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku
złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
11) Kryteria wyboru oferty:
a) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
b) wartość merytoryczną projektu,
c) całkowity koszt realizacji projektu,
d) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
d) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
e) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
g) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich
podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
h) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
i) wysokość wkładu osobowego oferenta,
j) ilość beneficjentów,
k) okres realizacji zadania,
l) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
ł) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
m) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
12) Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty.
Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik
wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem:
http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w
zakładce „Pożytek publiczny".
13) Termin wyboru oferty: 29 stycznia 2014 r.
14) Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu
od dnia 28 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl
15) Warunki realizacji zadania publicznego.
a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań
publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowyo wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas
określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku
warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru
określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania zadania.