Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

 

ZARZĄDZENIE NR 125/2013
BURMISTRZ MIASTA
z dnia 4 listopada 2013 r.

 

 


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2014."

 


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej  Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014", który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 listopada 2013 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 listopada 2012 roku.


3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) - poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej: promocja@chodziez.pl,
2) osobiście - poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. Paderewskiego 2.

4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

 

Załącznik: zrządzenie nr 125/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży wraz z projektem Programu Współpracy i arkuszem konsultacyjnym